วิทยุออนไลน์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ร่วมกับ โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ จัดโครงการ “อ้ายพาเจ้า เว้าภาษา” พัฒนาคุณภาพโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

          (18 ก.ย.66) ที่ โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ ต.หัวยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม นายขวัญชัย ภูเฉลิม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ  เป็นประธานเปิดโครงการ  “อ้ายพาเจ้า  เว้าภาษา” โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน และ ผู้จัดโครงการฯ เข้าร่วมภายในพิธีเปิด 
        นายขวัญชัย  ภูเฉลิม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ  กล่าวว่า  การจัดโครงการ“อ้ายพาเจ้า เว้าภาษา” ในครั้งนี้  ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ  โดยเป็นโครงการที่มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ และส่งเสริมทักษะในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ  ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น  และภาษาเวียดนาม และนอกจากนี้ ยังมีสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น มาร่วมบริจาคให้กับนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมจิตอาสา และส่งเสริมวิชาการที่ดีเยี่ยมอีกด้วย โดยคาดหวังว่านักเรียนทุกคน จะได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในกิจกรรมในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้บังเกิดผลกับตนเองอย่างแท้จริง ต่อไป
            ด้าน นางสาวสุกัญญา  ทองหล่อ  ครูที่ปรึกษาโครงการ “อ้ายพาเจ้า เว้าภาษา”  กล่าวว่า การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนไม่ได้เน้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องให้นักเรียนได้มีการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้าน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และเวียดนาม เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน ตลอดจนการจัดทำชิ้นงาน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สนองนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและมีเจตนาที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 แผนการเรียน คณิต - ภาษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม  ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญได้พัฒนาทักษะ ความรู้  ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเวียดนาม ตลอดจนให้นักเรียนสามารถแสดงออกทางการสื่อสารของเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 แผนการเรียน คณิต - ภาษา ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษา มีจิตสาธารณะ และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอีกด้วย 
สุรเดช/ข่าว/18 ก.ย.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar