วิทยุออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จับมือ วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเปิดป้ายสถาบันรถไฟความเร็วสูง “เทียนหยู”

      (16 ส.ค.66) ที่ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  นายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และพิธีเปิดป้ายสถาบันรถไฟความเร็วสูง “เทียนหยู”  ซึ่งเป็นร่วมมือ ของคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มี MR. Yao fangyuan  อธิการบดีวิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน  ผอ.สำนักความร่วมมือ  พร้อมผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ  4  มหาวิทยาลัย  ได้แก่  มมส.  ม.ขอนแก่น  ม.เกษตรศาสตร์   ม.บูรพา  คณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ธนุ  วงษ์จินดา เลขาธิการ สอศ.) โดยมีส่วนราชการ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้ปกครอง ข้าราชการครู และบุคลกรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน 
         นายสุภี  เวียงชัยภูมิ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  กล่าวว่า พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขางานเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางระหว่างวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้  ซึ่งวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมได้เริ่มจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งได้ส่งครูและนักศึกษาเดินทางไปอบรมและศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน จำนวน 2 รุ่น คือ ปีการศึกษา 2560 และ 2561 และในปีการศึกษา 2565 ทางวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมได้รับเชิญหารือเรื่องการจัดการศึกษาร่วมกันอีกครั้งเกี่ยวกับการพัฒนาครูผู้สอน ผู้เรียน และการวิจัยทางการศึกษาด้านระบบขนส่งทางรางและรถไฟความเร็วสูง ที่สอดคล้องกับประเทศไทยที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งทางราง โดยมีการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างระบบขนส่งทางรางเพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านการคมนาคมระบบขนส่งทางรางของประเทศในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
           ทั้งนี้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาและการศึกษาด้านระบบขนส่งทางราง จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจัดการศึกษาหลักสูตร, พัฒนาครูผู้สอน, เพิ่มองค์ความรู้และทักษะให้กับผู้เรียน รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ จากสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จึงได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
              1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมถึงการพัฒนากำลังคนของอาชีวศึกษาประทศไทย การฝึกอบรมครู การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ การฝึกงาน และสนับสนุนทุนการศึกษา
              2. เพื่อยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานการศึกษาของจีน
              3. เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมแก่นักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา และฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
              4.เพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดทำหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง และช่วยฝึกอบรมผู้มีความสามารถพิเศษด้านอาชีวศึกษา
สุรเดช/ข่าว/16 ส.ค.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar