วิทยุออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จับมือสถานประกอบการ 5 แห่ง ลงนามความร่วมมือ MOU ทางวิชาการ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

       (3 ส.ค.66)  ที่ ห้องประชุม ชาร์ลส์ ดาร์วิน ชั้น 4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กับสถานประกอบการ  โดยมีอาจารย์ ดร.นิศารัตน์  โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และผู้แทนสถานประกอบการ เข้าร่วมภายในพิธีลงนาม
       อาจารย์ ดร.นิศารัตน์  โชติเชย  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กล่าวว่า  ตามที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ซึ่งได้จัดโครงการ “ลงนามบันทึกข้อตกลงความความมือ MOU ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กับสถานประกอบการ” ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริม การเตรียมความพร้อม และการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการฝึกงานจริงในสถานประกอบการกับการทำงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อที่จะให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน สร้างโอกาสในการได้งานทำ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อให้สามารถจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างมีคุณภาพสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ซึ่งจะช่วยยกระดับมหาวิทยาลัย ให้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่เหมาะสมและตรงความต้องการกับสาขาวิชา และทักษะวิชาชีพของนักศึกษา  ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพิ่มทักษะให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และครอบคลุมทักษะอาชีพ  ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และให้นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ทั้งแบบปกติและแบบสหกิจศึกษา ด้วย
      ทั้งนี้  การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีสถานประกอบการเข้าร่วม  จำนวน  5  สถานประกอบการ  ได้แก่  สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESBIA)  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด  และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  อาทิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้แทนสถานประกอบการ นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วม จำนวน 300 คน
สุรเดช/ข่าว/3 ส.ค.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar