วิทยุออนไลน์

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม Kick Off โครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) 133 ตำบล

     (18 กรกฎาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา Kick Off  โครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยคะคาง และขุดลอกลำน้ำกุดหูลิงบริเวณวัดป่าวังน้ำเย็น ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม   ภายใต้แผนงานการพัฒนา ตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม
       นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง  ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม ขับเคลื่อนโครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) โดยได้พัฒนาให้เป็นรูปธรรมด้วยการดำเนินการโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยคะคาง และขุดลอกลำน้ำกุดหูลิง เป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่อง ประกอบด้วย กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาลำห้วยคะคาง บริเวณวัดป่าวังน้ำเย็น ความกว้างลำห้วยประมาณ 30 เมตร ยาว 200 เมตร ปริมาตรผักตบชวาประมาณ 20 ตัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำสำหรับการรับมือในฤดูฝน          
       ด้าน นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า จ.มหาสารคาม ได้มอบนโยบายให้ส่วนราชการ  มีการวางแผนการพัฒนาพื้นที่เป็นแบบแผนเดียวกัน (ONE PLAN) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  จังหวัดมหาสารคามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคม ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน ครบทั้ง 133 ตำบล 13 อำเภอแล้วเสร็จ และผ่านการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับจังหวัด จำแนกประเภทและขนาดโครงการ ออกมาเป็นขนาด S, M ,L  และ XL และจากการเสนอชี้เป้าโครงการ/กิจกรรมขนาด S ที่จะดำเนินการเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตามผังภูมิสังคมฯ จังหวัดได้พิจารณาให้ตำบล/อำเภอ ดำเนินการในรูปแบบจิตอาสา โดยให้ทุกพื้นที่ตำบลดำเนินการพร้อมกัน  ซึ่ง จ.มหาสารคาม ได้กำหนดให้วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เป็นวัน  Kick Off  ปูพรมจัดโครงการนำร่องทุกพื้นที่ทั่วจังหวัด จำนวน 133 โครงการนำร่อง รวมทั้ง “โครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยคะคาง และขุดลอกลำน้ำกุดหูลิง บริเวณวัดป่าวังน้ำเย็น ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม” โดยการนำวัชพืชและผักตบชวาไปใช้ประโยชน์โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้งนำไปใช้ทำปุ๋ยหมัก เพื่อส่งเสริมประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวต่อไป และกิจกรรมขุดลอกลำน้ำกุดหูลิง บริเวณวัดป่าวังน้ำเย็น พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ  27 ไร่ ปริมาตรดินที่ขุด จำนวน 103,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำสำหรับการรับมือในฤดูฝน  โดยอาศัยกลไกความร่วมมือการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่ายในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นโครงการนำร่อง และตัวอย่างที่ดี ในพื้นที่อื่นที่จะนำไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ต่อไป

สุรเดช/ข่าว/18 ก.ค.66
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar