วิทยุออนไลน์

หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ผนึกกำลังจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์

         (23 พฤษภาคม 2566)  เวลา  10.00  น. ที่ศาลากลางบ้าน บ้านสว่าง  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (NBT 11 ทีวีอีสาน) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์และนำไปใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นจังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายอำเภอบรบือ พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน บ้านสว่าง ม.12 บ้านหัวนา  ม.6 ม.20 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ  เข้าร่วม
         สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้มีการสำรวจ การรับรู้ ความเข้าใจความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อ การรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และการนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัดคือ ร้อยละของการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ จากข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ผ่านโครงการประชาสัมพันธ์ 5 โครงการ  ได้แก่ 1) โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  2) โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ 3) โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 4) โครงการประชาสัมพันธ์การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และ 5) โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สุรเดช/ข่าว/23 พ.ค.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar