วิทยุออนไลน์

จ.มหาสารคาม เตรียมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี

        (18 เม.ย.66)  ที่ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผวจ.มหาสารคาม   นำหัวหน้าส่วนราชการ   และคณะทำงาน  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   ปี  2566 จ.มหาสารคาม ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  โดยมี นายโชตินรินทร์  เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
        จากนั้น  นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รอง ผวจ.มหาสารคาม  เป็นประธานประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ครั้งที่ 7/2566 โดยวันที่ 17 เม.ย.(วันที่ 7) จ.มหาสารคาม มีอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1 คน ข้อมูลสะสม 7 วัน 11-17 เม.ย.มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 11 ครั้ง บาดเจ็บ 11 คน เสียชีวิต 3 คน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ,ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์  สาเหตุสูงสุด คือ ตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถเร็วเกินกำหนด แซงรถผิดกฎหมาย ,พฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ตัดหน้ากระชั้นชิด, เป็นถนนใน อบต. หมู่บ้าน และ ทางตรง มากที่สุด ,การตั้งด่านชุมชน 1,974 ด่าน บุคลากร 30,898 ราย ,การเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ รวม 119,458 คัน ดำเนินคดีตามมาตรการ 10 รสขม รวม 5,024 ราย
         นายนพสิทธิ์ฯ รอง ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า ที่ประชุมมีข้อสั่งการคือ 1.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ศปถ.อำเภอ ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์  เพื่อหาสาเหตุ  ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และกำหนดแนวทาง มาตรการแก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เน้นการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและลดการเสียชีวิต ทั้งด้านพฤติกรรมการขับขี่ เช่น การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การดื่มแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยของถนน และด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ ส่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมถอดบทเรียนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.มหาสารคาม ต่อไป   2.ให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี ควบคู่กับการณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และการตัดหน้ากระชั้นชิด ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน  3.ให้มีการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านกลไกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ติดตามการปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดมาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ เป็นต้น


สุรเดช/ข่าว/18 เม.ย.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar