วิทยุออนไลน์

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 49 เลียบห้วยคะคาง ด้านทิศตะวันตกเชื่อมโครงการเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 49 เลียบห้วยคะคางด้านทิศตะวันตกเชื่อมโครงการเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 549,403.39 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.mkm.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4372 5573-8 ต่อ 123 ในวันและเวลาราชการ
สุรเดช/ข่าว/9 มี.ค.66


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar