วิทยุออนไลน์

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางการก่อสร้าง วงเงิน 547,000 บาท

            เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย 49 เชื่อมซอย 39 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 547,000 บาท
             ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.mkm.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4372-5573-6 ต่อ 123 ในวันและเวลาราชการ


สุรเดช/ข่าว/15 ก.ย.64
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar